REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.paragrafymody.pl

Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie internetowym, działającym pod adresem:  http://paragrafymody.pl/sklep/

Administratorem i właścicielem Sklepu jest Magdalena Niewelt prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Niewelt, ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze, NIP: 6423023566, REGON: 362105320, e-mail: sklep@paragrafymody.pl, nr telefonu: 662 969 996.

Warunkiem prawidłowego użycia i skorzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie, zaakceptowanie oraz przestrzeganie REGULAMINU.

Wskazać jednocześnie należy, iż strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na komputerze klienta, wykorzystywane w celach informacyjnych, statystycznych i funkcjonalnych. Zasady wykorzystywania cookies przez sklep opisane są w Polityce Prywatności.

 

1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania, składania zamówień, zawierania umów sprzedaży oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu „http://paragrafymody.pl/sklep/”, prowadzonego przez Magdalenę Niewelt prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Niewelt, ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze , umożliwiając Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktu tradycyjnego dostępnego oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronie Sklepu.
 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem: adresu e-mail: sklep@pl oraz pisemnie na adres: ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie, nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej http://paragrafymody.pl/sklep/ w sposób umożliwiający każdemu Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz zawarcie umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień przedmiotowego Regulaminu. Klient akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia, zobowiązując się do ich przestrzegania.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.
 6. Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że każdy Klient, w swoim interesie podaje wszelkie prawdziwe informacje i zgodne ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 7. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami.
 8. Wszystkie informacje o towarze i treściach cyfrowych świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 9. Ceny Towarów i treści cyfrowych dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy wyrażone są w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego Sprzedawcy oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych i zabronionych.
 12. Zakazane jest korzystanie z treści zamieszczonych na podstronach Sklepu w celu innym niż wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją, jeśli takowa została udzielona.

 

II.
DEFINICJE POJĘĆ

Słowa użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, poz. 15, nr 93).
 • KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • OPERATOR PŁATNOŚCI – operator płatności, z którego korzysta Sprzedawca, tj. Przelewy24, należący do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
 • PŁATNOŚĆ – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w sklepie sposobów płatności.
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES – dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu umieszczony na podstronie serwisu: http://paragrafymody.pl/polityka-prywatnosci/
 • PRODUKT – każdy produkt dostępny w Sklepie.
 • PRODUKT ELEKTRONICZNY – Produkt zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), stanowiący treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 • PRODUKT TRADYCYJNY – produkt materialny w postaci książki.
 • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – Przedsiębiorca dokonujący Zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jak również art. 3855, art. 5564, art. 5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego.
 • PRZEDSIĘBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.).
 • SPRZEDAWCA – Magdalena Niewelt prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Niewelt, ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze, NIP: 6423023566, REGON
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu tradycyjnego lub Produktu elektronicznego zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ– umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA –ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r. poz. 287, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
 • USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z , nr 24, poz. 83 z późn. zm).
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i ilość produktu tradycyjnego lub produktu elektronicznego, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

 

III.
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające jest:

 1. a) dostęp do internetu za pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego,
 2. b) standardowy system operacyjny,
 3. c) standardowa przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 4. d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

IV.
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Celem dokonania zakupu produktu tradycyjnego lub produktu elektronicznego należy podjąć kroki zgodnie z komunikatami na stronie sklepu. Klient powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient może dokonać dalszych zakupów lub dokonać finalizacji zakupu wybranego produktu, klikając w przycisk „Przejdź do płatności”.
 2. Celem sfinalizowania zamówienia, Klient naciskając przycisk „Przejdź do płatności” zostanie przeniesiony na podstronę sklepu, na której to będzie zobowiązany do podania danych osobowych, sposoby dostawy oraz wyboru płatności, wypełniając dedykowany formularz.
 3. W formularzu zamówienia podać należy:
 4. a) imię i nazwisko
 5. b) nazwę firmy (opcjonalnie)
 6. c) NIP firmy (opcjonalnie)
 7. d) ulicę, numer budynku, ewentualnie numer lokalu, kod pocztowy oraz miasto
 8. e) adres e-mail
 9. f) ewentualnych uwag do zamówienia.
 10. Następnie Klient wybiera sposób płatności z dostępnych w sklepie sposobów, co zostało opisane szczegółowo w V punkcie regulaminu.
 11. Przed sfinalizowaniem zamówienia, Klient powinien zaakceptować uprzednio przeczytany regualmin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego „Przeczytałam/em i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. Owa akceptacja jest konieczna do sfinalizowania zamówienia.
 12. W razie zakupu produktu elektronicznego, podczas zakupu pojawi się jeszcze okienko z następującą treścią: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.”
 13. W przypadku niezaznaczenia nieobowiązkowego okienka o utracie prawa do odstąpienia od umowy, a w razie jednoczesnego pobrania produktu elektronicznego, Klient również traci prawo do odstąpienia od umowy.
 14. Następnie, Klient klikając w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość iż zawarcie umowy jest związane z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.
 15. Klient wybiera jedną z form płatności, a następnie dokonuje wpłaty.
 16. Dokonanie zakupu zostaje potwierdzone wysłanym e-mailem na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu zamówienia, przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy.
 17. W przypadku zakupu produktu elektronicznego, wiadomość e-mail zawiera również informację o złożeniu zgody na utratę prawa odstąpienia od umowy.
 18. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail opisanej w ust. 10 punktu IV regulaminu. Umowa zawarta jest w języku polskim, w zgodnej treści z regulaminem.
 19. Utrwalenie, zabezpieczenie, jak również udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy następuje przez udostępnienie regulaminu na stronie Sklepu, w sposób umożliwiający jego utrwalenie, a ponadto przesłanie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia, potwierdzającego jego otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji. Treść umowy zostaje także zabezpieczona i utrwalona w systemie informatycznym Sklepu.

 

V.
CENY ORAZ  SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w sklepie podane są w walucie polski złoty i są cenami brutto, zawierającymi podatek.
 2. Kupujący, w przypadku zakupu tradycyjnego, zobowiązany jest zapłacić cenę końcową będącą sumą ceny zakupu produktu powiększoną o koszt transportu.
 3. Dostawa produktu elektronicznego jest bezpłatna.
 4. Dostępne metody dostawy produktu fizycznego opisane są na stronie sklepu. Kupujący może się z nimi szczegółowo zapoznać podczas składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 5. W sklepie istnieje możliwość płatności za zamówione produkty przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu Przelewy 24.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (imienna lub faktura na rzecz przedsiębiorcy, jeśli podane zostały stosowne dane) w wersji elektronicznej, która będzie przesłana Klientowi automatycznie, na co Klient wyraża zgodę.

 

VI.
DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Wysyłka produktu tradycyjnego nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty.
 2. Wysyłka produktu elektronicznego realizowana jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od dnia zapłaty.
 3. W przypadku przedsprzedaży produktu, termin dostawy produktu zostanie każdorazowo podany w opisie produktu.
 4. Początek biegu terminu dostawy produktów liczy się od dnia uznania rachunku bankowego
 5. Zamówienie produktów uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki produktu.
 6. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny, jak na przykład ebook następuje         przez przesłanie e-maila Kupującemu z instrukcją pobrania zakupionego produktu   elektronicznego lub uzyskania do niego dostępu.

 

VI.
PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość prowadzenia przedsprzedaży produktów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie produktu w cenie specjalnej, przed jego premierą.
 3. Termin dostępności produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie produktu.

 

VII.
PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Klient, który zawarł ze sprzedawcą umowę na odległość może odstąpić o umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania kupionych rzeczy z wyjątkiem ust. 6.
 2. Od dnia 1 stycznia 2021r. prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze sprzedawcą umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, iż nie posiada ona dla owej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z PKD ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu wysyłając informację sprzedawcy w jakiejkolwiek formie, np. wiadomości e-mail, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia znajdującego się poniżej, lecz nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta, oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy produktu. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, z którego skorzystał Klient, chyba że Klient będzie chciał otrzymać zwrot innym sposobem, jeśli nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla Klienta.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie produktu elektronicznego, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Klient dokonując zamówienia na produkt elektroniczny i akceptując regulamin wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, tracąc w ten sposób prawo do odstąpienia umowy.
 8. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt tradycyjny musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego produktu tradycyjnego należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 11. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w Kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 k.c.). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt oraz treść cyfrową bez wad.
 12. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu tradycyjnego lub produktu elektronicznego, powinien poinformować Sprzedawcę (tradycyjną pocztą lub elektroniczną pocztą), określając swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści oraz wskazać dane umożliwiające identyfikację Klienta. Przykładowy wzór reklamacji stanowi załącznik do regulaminu.
 13. Reklamacje należy kierować:
 14. a) pocztą elektroniczną na adres: sklep@paragrafymody.pl
 15. b) Magdalena Niewelt, Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Niewelt, ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze.
 16. Sprzedawca rozpatruje w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu Klienta.
 17. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z polityką prywatności.
 18. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 19. W przypadku wystawienia faktury korygującej, zostanie ona wystawiona przez Sprzedającego w momencie zwrotu należności na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana za pomocą wiadomości e-mail, podany przez Klienta przy zamówieniu, na co Klient wyraża zgodę.

 

VIII.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. W razie nieuwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
 2. a) zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
 3. b) zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży;
 4. c) może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Powiatowego Rzecznika Konsumenta;
 5. d) może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów i rozpatrywania reklamacji oraz dostępu do procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

IX.
PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJA

 1. Produkt tradycyjny oraz produkt elektroniczny jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co oznacza, iż podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną sprzedawcy oraz osób trzecich będących ich autorami.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż z chwilą zawarcia umowy udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z produktów.
 3. Licencja opisana w ust. 2 nie obejmuje kopiowania w całości lub części, z wyjątkiem korzystania z produktu na użytek własny Klienta, tworzenia na podstawie produktu innych towarów podobnych, przekazywania prawa do korzystania z produktu innym osobowym nawet w części.
 4. Wynagrodzenie z tytułu licencji zawiera się w cenie produktu.

X.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI ORAZ PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Magdalena Niewelt prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Niewelt, ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 6423023566, REGON: 362105320.
 2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne by zawrzeć i wykonać umowę, jak również do podjęcia działań na żądanie Klienta, takich jak świadczenie usług elektronicznych, czy rozpatrzenie reklamacji.
 3. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązujących zasad, jak również zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie sklepu, pod adresem: http://paragrafymody.pl/polityka-prywatnosci/

 

XI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy wykonywanej w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w przedmiotowym regulaminie w przypadku np. zmiany przepisów prawa, czy zmiany sposobów płatności i dostaw. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu, obowiązującą jest wersja regulaminu z dnia zawarcia umowy.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021r.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI PRODUKTU